Algemene Ledenvergadering

av-banner1

Vrijdag 13 oktober om 19:30 uur zal in onze kantine de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden!

Alle leden van 18 jaar en ouder zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Betreft: Algemene ledenvergadering 2022/2023

 

Beste leden,

Hierbij nodigen wij alle leden – van 18 jaar en ouder – uit voor de algemene ledenvergadering van Achilles Veen op vrijdag 13 oktober 2023. De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van onze voetbalvereniging en begint om 19.30 uur.

Agenda:
1)         Opening door voorzitter
2)         Herdenking van overleden leden
3)         Notulen van de vergadering van 9 december 2022
4)         Jaarverslag seizoen 2022/2023 incl. vaststellen begroting;
5)         Verslag kascommissie
6)         Benoeming nieuw lid kascommissie
7)         Financieel verslag 2022/2023

PAUZE

8)         Voorstel indexatie contributie
9)         Bestuursverkiezing

– Henk Schreuders; aftredend en herkiesbaar
– Michel Smits; aftredend en herkiesbaar
– Martin Sonneveld; aftredend en herkiesbaar
– Ad Kwetters; aftredend en herkiesbaar
– Peter Schoon; aftredend en herkiesbaar

Tegenkandidaten kunnen zich tot een week voor de vergadering (voor 6 oktober) melden bij secretaris Michel Smits.

10)       Verslag Stichting Sponsoring v.v. Achilles Veen
11)       Verslag Jeugd
12)       Verslag club van 50
13)       Rondvraag
14)       Huldiging jubilarissen
15)       Sluiting

Vragen voor de rondvraag, die voorzien zijn van uw naam kunnen in de pauze schriftelijk worden ingediend.

Het financieel verslag ligt donderdag 12 oktober vanaf 20:30uur ter inzage.

Het bestuur doet een dringend verzoek aan de leden om aanwezig te zijn!

 

Met vriendelijke groeten,
Namens het hoofdbestuur

Michel Smits
Secretaris