Algemene ledenvergadering 2017/2018

Beste leden,

Hierbij nodigen wij alle leden – van 18 jaar en ouder – uit voor de algemene ledenvergadering van Achilles Veen op vrijdag 9 november 2018. De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van onze voetbalvereniging (De Hanen Weide) en begint om 20.00 uur

Agenda:
1)         Opening door voorzitter
2)         Herdenking van overleden leden
3)         Notulen van de vergadering van 20 oktober 2017
4)         Jaarverslag seizoen 2017/2018
5)         Verslag kascommissie
6)         Benoeming nieuw lid kascommissie
7)         Financieel verslag 2017/2018
8)         Huldiging jubilarissen

PAUZE

9)         Bestuurswisselingen per 1 januari 2019;

                        Aftredend en niet herkiesbaar: Ad Kwetters en Janthijs de Fijter

                        Toetredend kiesbaar: Peter Schoon en Martin Sonneveld

10)       Verslag Stichting Sponsoring v.v. Achilles Veen
11)       Verslag Jeugd
12)       Verslag club van 50
13)       Verslag veiligheid en regelgeving
14)       Wat verder te tafel komt
15)       Rondvraag
16)       Sluiting

Vragen voor de rondvraag, die voorzien zijn van uw naam kunnen in de pauze schriftelijk worden ingediend.

Het bestuur doet een vriendelijk verzoek aan de leden om aanwezig te zijn!

 De jaarrekening van seizoen 2017/2018 ligt op donderdag 8 november van 20:00 uur tot 21:00 uur ter inzage in de bestuurskamer. Leden zijn welkom om deze in te zien.

Met vriendelijke groeten,
Namens het hoofdbestuur

Michel Smits
Secretaris